Regulamin Konferencji
Regulamin Szkoleń Fundacji Polskiej Akademii Okulistyki

§ 1 DEFINICJE

Słuchacz – osoba korzystająca z usług Fundacji Polskiej Akademii Okulistyki Regulamin – niniejszy regulamin
Organizatorem konferencji jest– Fundacja Polskiej Akademii Okulistyk, REGON: 388538523, NIP: 6342993734, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000890817
Konferencja– Spotkanie online 
Wykladowca – prelegent 

§ 2 KONTAKT ZE organizatorem

1. Adres pocztowy: Katowice 40-142, ul. Modelarska 11
2. Adres e-mail: esr@alfaevent.pl
3. Telefon: 0048 514837352

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W Konferencji

1. W Konferencji może uczestniczyć Słuchacz, który:
a) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania,
b) zapisał się na konferencji,
c) stosuje się do Regulaminu 

2. W celu dokonania rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien dokonać rejestracji do 14 września

3. Na podany przez Państwa adres e-mailowy zostanie wysłany link z dostępem do streamingu (min. 24 godziny przed transmisją).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwiających realizację rejestracji może skutkować odmową realizacji zgłoszenia 

  5. Wszystkich Słuchaczy obowiązuje tajemnica zawodowa przy omawianiu przypadków klinicznych.


6. Kursy przeznaczone są dla studentów wydziałów medycznych, lekarzy, optometrystów oraz innych profesjonalistów zajmujących się leczeniem pacjentów w ramach medycyny konwencjonalnej. Pacjenci szukający pomocy medycznej zaleca się zwrócić się niezwłocznie o pomoc do specjalistów zajmujących się leczeniem schorzeń narządu wzroku w ramach medycyny konwencjonalnej.

 

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze konferencji online 

  •   urządzenie mające dostęp do sieci Internet, 
  •  dostęp do konta poczty elektronicznej,
  • poprawnie skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki cookies. Proponowane przeglądarki: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. 

  •2. Słuchacz ma obowiązek:
• przestrzegania etyki i deontologii zawodowej,
• szanować godność osobistą prelegentów oraz innych słuchaczy;
• szanowania materiałów i wyposażenia będących własnością Szkoły;
• przestrzegania regulaminu Szkoły.
2. Słuchacz ma prawo do otrzymania dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu na danym poziomie.
3. Wszelkie umiejętności nabyte podczas kursów powinny być używane w badaniu i leczeniu pacjentów pod kierunkiem bardziej doświadczonych lekarzy.
4. Wiedza medyczna ciągle się zmienia i to na Słuchaczu spoczywa obowiązek śledzenia i aktualizowania swojej wiedzy medycznej. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za decyzje diagnostyczne i lecznicze podjęte na podstawie treści w udostępnionych materiałach.
5. Nagrywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści Konferencji jest kategorycznie zabronione. 

6. Treści prezentowane są przez właścicieli praw autorskich osobiście lub za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.

 7. Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie narusza przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. W przypadku awarii sprzętu podczas Konferencji, Szkoła wydłuży szkolenie o czas awarii a w przypadku długotrwałej awarii lub niemożności naprawy/zastąpienia zastrzega możliwość powtórzenia Zajęć. 

§ 5 Polityka prywatności1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polskiej Akademii Okulistyki, REGON: 388538523, NIP: 6342993734, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000890817.
Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: pao@pao.org.pl

 

2. Administrator danych osobowych wyznacza Inspektora Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Fundacja Polskiej Akademii Okulistyki.


3. W celu skorzystania z Usług Sklepu oraz zawarcia umowy ze Sklepem w szczególności poprzez internet, otrzymywania powiadomień od Sklepu a także realizacji usługi zamówień, ADO i IDO przetwarza takie dane osobowe (odpowiednio – zależnie od zakresu danych jaki został podany przez Użytkownika), jak:
a adres e-mail,
b numer telefonu
c imię i nazwisko
e adres zamieszkania lub adres siedziby,
f adres IP,
g informacje o przeglądarce internetowej,
h informacje o systemie operacyjnym.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

4. W celu wykorzystywania cookies i innych powiązanych technologii (skrypty, web beacon i inne) na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

 

5. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Administratora w Sklepie w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

6. Powyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług.

 

7. Administrator może udostępnić dane Użytkownika podmiotom współpracującym z celem doręczania odpowiedzi na reklamację a także w celu przekazywania treści marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (w sytuacji przekazania numeru telefonu) lub / i przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 08.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w sytuacji przekazania adresu e-mailowego).

 

8. Ponadto, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.

 

9. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Użytkownik powinien zwrócić się do Administratora. W przypadku zmiany, lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie udzielania porady jest możliwe, lecz uniemożliwia otrzymanie porady.

 

10. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora.

 

11. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

12. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę obecną jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

13. W celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru Użytkowników, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail,
– miejscowość,
– numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes,

 

14. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody akceptuje użycie tych danych w celu otrzymywania newslettera.


 

§ 6 PŁATNOŚCI

Udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej IWO - Infekcje w Okulistyce 2022 online jest bezpłatny!

W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z Słuchaczowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji. 

§ 7 Wykładowcy


Uprzejmie informujemy, że zgłaszając pracę za konferencję, Wykładowca oświadcza, że: W związku z udziałem w VI Konferencji IWO - Infekcje w Okulistyce 2023 organizowanej przez PAO – Polska Akademia Okulistyki  w trybie on-line w terminie 15-16 września 2023 r.  (dalej: „Konferencja”), a także wygłoszeniem przez Wykładowcę w trakcie Konferencji wykładu wraz z przedstawieniem prezentacji multimedialnej dotyczącej omawianego zagadnienia (dalej łącznie jako: „Wykład”), do którego to Wykładu Wykładowcy przysługuje pełnia praw autorskich, umożliwiająca wygłoszenie Wykładu, Wykładowca wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez PAO – Polska Akademia Okulistyki do celów organizacji wydarzenia, przeprowadzenia przez Wykładowcę Wykładu oraz umożliwienia obejrzenia i odsłuchania Wykładu przez uczestników Konferencji.

§ 8 Zakończenie


Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej.

Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.